Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

40HH09B Kunnskap om de ulike brukergruppene

40HH09B Kunnskap om de ulike brukergruppene

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   40HH09B
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Studieprogram
   Tverrfaglig miljøarbeid
  • Studiested
   Grimstad
  • Studiepoeng
   10
  • Emneansvarlig
   Hilde Marie Aas, Lena June Jørgensen, Kristin Vestgarden Wehus

Om emnet

Temaer i emnet

Miljøarbeid

 • Generelt, spesifikt og systematisk miljøarbeid
 • Miljøarbeiders ansvar og rolle

 

Profesjonell kompetanse

 • Teoretisk kompetanse
 • Yrkesspesifikke ferdigheter
 • Personlig kompetanse
 • Bevissthet rundt egen rolle og kompetanse

 

Kunnskap om brukergrupper

 • Barn og ungdom
 • Mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser
 • Flyktninger og innvandrere
 • Eldre
 • Brukerens ressurser og utfordringer
 • Kulturbakgrunn og livssituasjon

 

Kommunikasjon og veiledning

 • Kommunikasjonsteknikker
  • Kommunikasjonsutfordringer knyttet til brukergruppene
 • Motivasjon og endringsarbeid
  • Ulike veiledningsmetoder
  • Kollegaveiledning

 

Lovgivning og sosialpolitiske føringer

 • Aktuelt lovverk med forskrifter og veiledere
  • lovverk knyttet til brukergruppene
 • Sosialpolitiske føringer og rammevilkår
 • Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang
 • Helsehjelp uten samtykke kompetanse
 • Dokumentasjonsplikt

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kommunikasjonsteknikker og veiledningsmetoder
 • har kunnskap om relevant lovverk
 • har kunnskap om egen kompetanse og rolle som miljøarbeider
 • har kunnskap om brukergruppenes ressurser og utfordringer og faktorer som påvirker funksjonsevne og livskvalitet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap om relevante kommunikasjonsteknikker og veiledningsmetoder i møte med brukere og pårørende
 • kan anvende faglig kunnskap om å gi og ta imot veiledning
 • har forståelse for begreper som er aktuelt for miljøarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst sitt ansvar og rolle i møte med brukergruppene og pårørende
 • har forståelse for betydningen av å arbeide systematisk med miljøarbeid

Arbeidsinnsats

Det skal gjennomføres 3 obligatoriske arbeidskrav og ett studiekrav. Arbeidskravene vurderes til bestått/ikke bestått, studiekravet vurderes med bokstavkarakter.

Utdypende informasjon om arbeidskravenes og studiekravets innhold,  og vurderingskriterier, presiseres i fremdriftsplan for emnet.

 

Vurdering

Arbeidskravene vurderes til bestått/ ikke bestått

Studiekravet vurderes med boksatkarakter A - F

Se utfyllende informasjon under Vurderingsformer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger

Veiledning

Gruppearbeid

Arbeidskrav

Praktiske øvelser

Ekskursjoner 

Selvstudium

Pensumliste

EMNE 2

Fagbøker

Nordlund, I., Thronsen, A. & Linde, S. (2017). Innføring i vernepleie. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02272-7.

Kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7

Lauveng, Arnhild, (2020). Grunnbok i psykisk helsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02-6626

Eide & Eide, (2018). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Gyldendal. ISBN: 978-82-05 500563

Håkonsen, Kjell Magne (2014). Psykologi og psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN 978-82-05-44854-4

Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. ISBN 978-82-02-54772-1

Nettressurser aktuelt for de ulike brukergruppene

ADHD: http://adhdnorge.no/voksen/hva-er-adhd/

Aldring og helse: https://www.aldringoghelse.no/

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: https://www.imdi.no/

Lover innen helse- og oppvekstsektoren: http://lovdata.no

Psykisk helse: https://helsenorge.no/psykisk-helse

Recovery: https://www.napha.no/content/13883/Recovery

Recovery: https://www.napha.no/multimedia/7002/Veileder-recovery

Rus og avhengighet: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet

Samtidig psykisk lidelse og rusmisbruk: https://rop.no/

Traumeforståelse: https://rvtssor.no/aktuelt/anbefalte-artikler/

Tverrkulturell kommunikasjon (63 sider): Vi og De. En håndbok om kommunikasjon på tvers av kultur: https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/andre-filer/vi-og-de-en-handbok-i-kommunikasjon-pa-tvers-av-kulturer.pdf

Utviklingshemming: https://naku.no/

 

I tillegg kommer diverse kopier fra relevant litteratur . anbefalinger om tilleggslitteratur.