Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

3333 Verdikjeden- digitalisering og automasjon

3333 Verdikjeden- digitalisering og automasjon

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Logistikk
  • Emnekode
   3333
  • Studieprogram
   Grønn logistikk i verdi og forsyningskjeden
  • Studiepoeng
   5
  • Studiested
   Kongsvinger, Raufoss
  • Studienivå
   Fagskole
  • Startsemester
   2022 Høst
Introduksjon

Emnet Verdikjeden – digitalisering og automasjon handler om hvordan en basert på verdikjedetankegangen kan benytte data fra dagens systemer, samle data automatisk fra prosesser/produkter i virksomheten og utnytte dette til forbedringer i bærekraftig retning.

Tema

Digitale verdikjeder

Digital sporing i verdikjeden

Lean – databaserte fakta i forbedringsarbeidet

Endringsledelse - grønne beslutninger basert på ferske data

Emnets innhold

Digitale verdikjeder

 • Utnyttelse av alle tilgjengelige data ved sømløs, automatisk dataflyt
 • Visuell teknologi
 • Tingenes internett, sammenkobling av fysiske enheter slik at de kan kommunisere med hverandre og internett

Digital sporing i verdikjeden

 • Sporing, analyser og simulering
 • Sporing med fokus på omvendt logistikk – gjenbruk av materialer som fortsatt har en verdi

 Lean – databaserte fakta i forbedringsarbeidet

 • Innsamling av fakta fra verdikjedene
 • Forbedringer basert på Lean tankesett og digital innsamling av underlag
 • A3 - metodikk (4)

Endringsledelse - grønne beslutninger basert på ferske data

 • Endringsprosesser, basert på ulike former for workshops og teamarbeid
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studiet er organisert og lagt opp til at 

 • Studenten skal vise til aktiv deltakelse i undervisning 

 • Studenten skal bidra til læring i gruppe/klasse/individuelt 

 • Studenten skal gjennomføre og bestå prosjektarbeid innenfor kursets målsetting 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om de viktigste verdikjedene i en bedrift og hvordan disse spiller sammen internt.
 • har kunnskap om interne verdikjeders grensesnitt mot kunder og leverandører.
 • har kunnskap om hvordan digitaliseringsløsninger fungerer og vurdere hvordan innsamlet data kan brukes til å effektivisere verdikjedene.
 • har kunnskap om hvordan data fra sensorer/kameraer/GPS, kan kombineres med øvrige datakilder for å eliminere unødvendige prosesser, og gi KPIer som gjør virksomheten i stand til å drive strukturert, kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 • har kunnskap om digital sporing av innsatsfaktorer i produksjonen og digital sporing i hele produktets livssyklus.
 • har kunnskap om hvordan LEAN metoder kan støttes ved bruk av digitale løsninger.
 • har innsikt i hvilke endringsprosesser man må gå igjennom for å dra nytte av ny teknologi.
 • kan forstå og vurdere kost-nytte ved både innkjøp og bruk av ulike verktøy innen grønn logistikk.
 • har kunnskap om hvordan økt helhetsforståelse for digitalisering kan tas i praktisk bruk og hvilke muligheter som finnes

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for valg av digitale løsninger i verdi- og forsyningskjeden, og justere dette under veiledning.
 • kan finne og henvise til informasjon om metoder innen LEAN og ulike verdikjeder samt vurdere relevansen for ulike problemstillinger.  
 • har praktisk forståelse for bruk av noen utvalgte digitale verktøy i verdi- og forsyningskjeden.   
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene, og som deltaker i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt innen grønn logistikk. 
 • kan utføre arbeidet og utveksle synspunkter på problemstillinger innen grønn logistikk med andre med bakgrunn innenfor logistikk og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
 • kan bygge relasjoner, og utvikle arbeidsmetoder, produkt eller tjenester, med fagfeller innen logistikk og på tvers av fag.  
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være

gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Emnet avsluttes med avsluttende emnevurdering med vurderingskriterier A-F, og vil være sluttvurderingen. 

 • Gruppeinnlevering  

 • Individuell prøve 

Vurdering

Modulen avsluttes med avsluttende emnevurdering med vurderingskriterier A-F, og vil være sluttvurderingen.  

 • Skriftlig gruppeinnlevering:

  • skriftlig gruppeinnlevering, rapport  

  • presentasjon, hele gruppa skal delta aktivt på presentasjonen 

 • Prøve, individuell 
Litteratur
 • Restart- 7 veier til bærekraftig business. Jørgensen/Pedersen. 2017 

 • Bærekraftig utvikling, en idé om rettferdighet. Holden/Linnerud. 2021 

 • Andre relevante artikler, kompendier og fagstoff utdelt underveis i emnet 

 

Det kan komme endringer i læremidler og litteratur før oppstart